Vuokraehdot

Vuokraehdot

 

VUOKRALLEANTAJAN VASTUUT 

Vuokralleantaja luovuttaa ajoneuvon tai peräkärryn vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokralleantaja antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ajoneuvon tai peräkärryn käytöstä. Ennen luovutusta vuokralleantaja on tarkistanut vuokrattavan ajoneuvon tai peräkärryn. 

 

Auto luovutetaan vuokraajalle siivottuna ja polttoainetankki täytettynä. 
 

AJONEUVON NOUTO

Ajoneuvo noudetaan ennalta sovittuna aikana sovitusta paikasta. Vuokrasopimus allekirjoitetaan ajoneuvon noudon yhteydessä. Vuokraaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.
 

VUOKRAAJAN VASTUUT  

Vuokrasopimukseen kirjattu vuokraaja on aina vastuussa ajoneuvosta tai peräkärrystä riippumatta siitä, kuka on kuljettajana, kuka käyttää ajoneuvoa tai peräkärryä tai kuka on maksanut vuokran.

 
Vuokraajalla on velvollisuus antaa tieto näiden vuokraehtojen ja pikaohjeen sisällöstä kuljettajalle ja ajoneuvon tai peräkärryn käytöstä vastaavalle henkilölle. 
 

Ajoneuvon vastaanottaminen

Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan ajoneuvon tai peräkärryn sitä vastaanottaessaan siinä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. 
Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, jonka taso on riittävä ajoneuvon kuljettamiseen. 
 

Ajoneuvon käyttö

Vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa tai peräkärryä vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Peruuttamistilanteissa on edettävä hyvin hitaasti, ja tilannetta tulee tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi.
 

Ajoneuvosta huolehtiminen

 • Vuokraaja on velvollinen perehtymään ajoneuvon käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Epäselvissä tilanteissa kysy neuvoa vuokralleantajalta.
 • Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista sekä öljyn ja jäähdytysnesteen määrästä. 
 • Vuokraaja lukitsee ajoneuvon aina poistuessaan sen läheisyydestä. Ajoneuvoa ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Ajoneuvoa saa käyttää vain Pohjoismaissa, ja ulkomaille viennistä on sovittava etukäteen. 
 • Vuokraaja huolehtii ajoneuvon sähkölaitteiden käytöstä siten, etteivät ajoneuvon akut pääse tyhjenemään. Jos auton starttiakku tyhjenee vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisen tai kojelaudan pistokkeiden liiallisen käytön takia, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin.
 • Ajoneuvossa ei saa tupakoida! Asuntoautoon ei myöskään saa tuoda lemmikkejä, ellei toisin sovita. 
 • Pitkien vuokrasopimusten aikana palovaroittimen toiminta on testattava testipainikkeella vähintään kerran kuukaudessa. Tarvittaessa paristot on vaihdettava. Kaasupullon venttiilin tulee olla suljettuna aina kun kaasulaitteita ei käytetä aktiivisesti. Lämmittimiä ei saa peittää. Vuokraaja huolehtii siitä, että autoon vaihdetaan tarvittaessa lain vaatimat talvi/kesärenkaat. 
   

Ajoneuvon siivous ja palautus

Ajoneuvon palautus kaikkine varusteineen tapahtuu sovittuna aikana sovitussa paikassa. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan tarkan palautusajan vuokralleantajalle viimeistään palautuspäivänä. Jos sovittuihin aikatauluihin tulee muutoksia, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian.  

 

Vuokraaja huolehtii siitä, että ajoneuvo siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi ja polttoainetankki tankataan täyteen ajoneuvoon soveltuvaa polttoainetta. 

 

Siivous käsittää: 

 • Omien tavaroiden ja roskien poisviennin,
 • jääkaapin, lavuaarien, lieden ja pöytien pyyhkimisen (matkailuautot),
 • lattian lakaisun sekä
 • WC:n likasäiliön tyhjennyksen.

Ajoneuvoa ei saa palauttaa omatoimisesti ilman vuokralleantajan läsnäoloa, ellei toisin sovita. Vuokraaja ilmoittaa vuokralleantajalle kaikista sattuneista vahingoista ja havaitsemistaan puutteista viimeistään palautuksen yhteydessä. 
 

Korvaus-, vastuu- ja vahinkoasiat 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä kaikki kadonneet varusteet. Siivouksen laiminlyömisestä tai ajoneuvossa tupakoinnista vuokralleantaja perii 100 euron lisämaksun. Mikäli ajoneuvossa on ollut sopimukseen kuulumaton lemmikki, vuokralleantaja perii 200 euron lisämaksun siivouksesta.

 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: 

 • ylikuormaus,  
 • autossa tupakointi, 
 • väärän polttoaineen tankkaus, 
 • liian vähäinen öljyn tai jäähdytysnesteen määrä,  
 • vauriot auton verhoiluissa,  
 • yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen,  
 • avainten katoaminen,  
 • lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä,  
 • ajaminen auton koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa,  
 • huonokuntoisilla teillä tai alueilla tai ajamiseen kokonaan soveltumattomilla alueilla ajaminen, 
 • pakkasen auton vesijärjestelmälle tai saniteettivälineille aiheuttamista vahingoista, mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, 
 • ajoneuvon käyttäminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai rikolliseen tarkoitukseen, 
 • tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö.  

Mikäli vuokraaja ei palauta autoa sovittuna ajankohtana, vuokraajalta laskutetaan vähintään ylimenevää aikaa vastaava vuokra sekä kaikki muut tästä aiheutuneet kulut. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai vuokraaja ei palauta autoa kehotuksista huolimatta, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi. Vuokraaja vastaa asuntoauton käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista vuokra-aikana.

 
Mikäli ajoneuvo tai peräkärry rikkoutuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokraamo ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä johtuvia mahdollisia kuluja. Vuokraamo korvaa vuokraajan maksamat matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntoauton korjauskulut 500 euroon saakka kuittia vastaan. Jos vuokraaja haluaa palauttaa auton ennen sovittua ajankohtaa, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä osaa vuokrasta vuokraajalle. Liikennevahingon sattuessa vuokraajan on ilmoitettava asiasta viipymättä vuokraamolle ja tarvittaessa poliisille. Liikennevahingon tapahduttua vuokraaja täyttää vahinkoilmoituslomakkeen, joka löytyy ohjekansiosta. Varkaudesta on ilmoitettava viipymättä poliisille.

 
Mikäli vuokraamo ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa asuntoautoa vuokraajalle, vuokraajalle palautetaan hänen maksamansa summa takaisin viikon sisällä. Vaihtoehtoisesti vuokraaja saa halutessaan tilalle toisen ajoneuvon, mikäli sellainen on vapaana. Missä tahansa korvaus- tai riitatilanteessa vuokraamon korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran suuruinen. Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille. Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan ajoneuvon tai kärryn kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus. 

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä